Arthralgia. Definition

arthralgia
Arthron somethings-ia
Joint pain.


*Automatic Translation