Celiac. Definition

celiac
koilia-kos
White diarrhea. Abdominal disease.
 


*Automatic Translation