Diastasis. Definition

diastasis
sta-day-sis (tis)
Separation between two contiguous bones
 


*Automatic Translation