Enteralgia. Definition

enteralgia
Enteron somethings - ia
Acute Intestinal pain


*Automatic Translation