Enterostenosis. Definition

enterostenosis
Enteron stenos-osis
Intestinal stenosis.


*Automatic Translation