Arthropathie. Définition

Arthropathie
Arthron pathos-EIA
Mixte de la maladie.

* Traduction Automatique