Lithotripsie. Définition

lithotripsie
tribo lithos - sia
Lithotripsie

* Traduction Automatique