Quelotomia. Définition

quelotomia
take-Kele IA
Celotomia

* Traduction Automatique